کاربرد رباتیک

استفاده از ربات‌ها در صنایع و جوامع مختلف است که بهبود دقت و کیفیت انجام کارها، کاهش خطرات مربوط به انسان‌ها در انجام کارهای پیچیده و خطرناک را به همراه دارد.

Continue reading